Veel gestelde vragen

Arbeidsrecht

Is een mondelinge arbeidsovereenkomst ook geldig?

Ja, een arbeidsovereenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling worden overeengekomen. Om onenigheid en misverstanden te voorkomen, is het echter verstandig om de arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen. Overigens stelt de wet dat bepaalde bedingen in de arbeidsovereenkomst schriftelijk overeen gekomen moeten zijn (zoals een concurrentiebeding).

Voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst, kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Is het opnemen van een proeftijd van 2 maanden in een arbeidsovereenkomst van 1 jaar geldig?

Nee, een proeftijd van 2 maanden in een arbeidsovereenkomst van 1 jaar is -juridisch gezien- nietig. Dit betekent dat in een dergelijke situatie juridisch gezien geen proeftijd van toepassing is. Overigens is de wetgeving ten aanzien van de proeftijd per 1 januari 2015 gewijzigd. U kunt de wijzigingen op onze Legal8 Kennisbank raadplegen.

Wat is een beëindiging met wederzijds goedvinden?

Van beëindiging met wederzijds goedvinden is sprake wanneer werkgever en werknemer samen afspreken de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Overigens mag de werkgever er niet te snel van uitgaan dat de werknemer met de beëindiging instemt. Het is daarom raadzaam om een aantal zaken goed vast te leggen in een beëindigingsovereenkomst. Wij kunnen deze voor u opstellen.

Wanneer vervallen/verjaren vakantiedagen?

Voor wettelijke vakantiedagen geldt een vervaltermijn van zes maanden na het jaar waarin deze dagen zijn opgebouwd, tenzij de werknemer niet in staat is geweest om vakantie op te nemen. Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van vijf jaar na het jaar waarin deze dagen zijn opgebouwd.

Wat is een gebruikelijke duur voor een concurrentiebeding?

Er is geen minimale of maximale duur voor een concurrentiebeding. De duur van 1 of 2 jaar is gebruikelijk, maar dit is afhankelijk van verschillende factoren. De wetgeving met betrekking tot het concurrentiebeding en het relatiebeding is per 1 januari 2015 veranderd. Op de Legal8 Kennisbank kunt u hier meer over lezen.

Ondernemingsrecht

B.V. of eenmanszaak?

Het is op voorhand niet aan te geven welke rechtsvorm het best past bij uw bedrijf. Dit hangt af van verschillende keuzes en omstandigheden, zoals de inrichting van de organisatie of het beperken van aansprakelijkheid. Ook spelen vaak fiscale motieven een belangrijke rol.

Wat is een ‘Flex-BV’?

Per 1 oktober 2012 is de Flex-BV wetgeving in werking getreden. Het BV-recht is hiermee gemakkelijker en flexibeler geworden. Het is sinds de Flex-BV wetgeving ook goedkoper geworden om een BV op te richten. Ook voor bestaande BV’s kan deze wetgeving van belang zijn.

Wat is er met de invoering van Flex-BV veranderd?

De meest opvallende wijziging is de afschaffing van het verplichte minimum (start)kapitaal van € 18.000,-. Echter, er zijn veel meer bepalingen die wijzigen, intreden of verdwijnen, zoals regelingen over soorten aandelen en de aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhouders.

Wat is de uitkeringstoets?

Volgens de Flex-BV wetgeving moet een bestuurder toetsen of de BV na een uitkering (bijvoorbeeld een dividenduitkering) in staat is om de opeisbare schulden te betalen, op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid voor iedere individuele bestuurder. Voor bestuurders betekent dit in veel gevallen dat zij een ‘inschatting’ moeten maken van gebeurtenissen of omstandigheden die bedrijfsrisico’s kunnen veroorzaken. Deze risico’s kunnen liggen op financieel vlak, op het vlak van bedrijfsvoering, maar ook eventuele lopende gerechtelijke procedures dienen in aanmerking genomen te worden.

Contractenrecht

Ben ik verplicht om gebruik te maken van algemene voorwaarden?

Het is niet verplicht, maar wel verstandig gebruik te maken van algemene voorwaarden. Voordat algemene voorwaarden van toepassing zijn, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Wij adviseren u graag.

Zijn mondelinge afspraken net zo bindend als schriftelijke?

Ja, in beginsel zijn mondelinge afspraken net zo bindend als schriftelijke, maar mondelinge afspraken zijn natuurlijk lastiger ‘hard’ te maken (bewijsprobleem). Ook is de kans op misverstanden groter bij mondelinge afspraken. Het verdient dan ook aanbeveling om afspraken altijd schriftelijk vast te leggen.

Contact Legal8

U kunt geheel vrijblijvend contact opnemen. Zowel Legal8 B.V. als Legal8 Advocatuur zijn gevestigd in Houten, maar zijn beide landelijk werkzaam.