De Statutair directeur

De statutair directeur is een term die niet met zoveel woorden in de wet is opgenomen. Van een statutair directeur is sprake als iemand door het bevoegde orgaan, meestal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), is benoemd tot (statutair) bestuurder van de vennootschap. Een benoemingsbesluit is beslissend voor het ontstaan van het bestuurderschap: er is een geldig besluit van de AVA voor nodig. De statutair directeur is de wettelijke vertegenwoordiger van de vennootschap. Hij of zij dient zich bij de vervulling van de taak te richten naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. In de statuten van de onderneming staat formeel omschreven wat van de statutair directeur wordt verwacht. De bevoegdheid tot deze vertegenwoordiging is onbeperkt en onvoorwaardelijk, maar uit de wet en de statuten kan iets anders voortvloeien. In de praktijk staan in de statuten vaak beperkingen van deze bevoegdheden. Dat zijn vaak bepaalde besluiten die de statutair directeur slechts kan nemen na goedkeuring van de AVA.

Verschil met gewone / titulair directeur

De statutair directeur is dus weliswaar in dienst bij de onderneming, maar hij is pertinent géén gewone werknemer. Het tegengestelde van een statutair directeur, is een gewone of titulair directeur. In tegenstelling tot de statutair directeur, is hij namelijk niet aangesteld door de AVA op grond van de statuten. De titulair directeur wordt ook niet ontslagen door een besluit van de AVA, maar wordt ‘gewoon’ als werknemer ontslagen. De gewone of titulair directeur is dus wel een gewone werknemer.

Een gewone directeur geniet net zoals elke werknemer de volle arbeidsrechtelijke werknemersbescherming. Een statutair directeur heeft in beginsel juist geen werknemersbescherming, althans geen ontslagbescherming. De AVA kan de statutair directeur dus ontslaan zonder voorafgaande goedkeuring van het UWV of de kantonrechter. Een zeer groot verschil ten opzichte van de gewone directeur dus. Hiernaast kan de statutair directeur na zijn of haar ontslag geen herstel van de arbeidsverhouding vragen. Het ontslag is dus definitief. Wel kan de statutair directeur de gang naar de rechter bewandelen om een billijke vergoeding te krijgen, indien er geen sprake is van een redelijke ontslaggrond.

Dubbele rechtsbetrekking

De statutair directeur heeft  een dubbele rechtsbetrekking: een arbeidsrechtelijke en een vennootschapsrechtelijke. Hij/zij dient ontslagen te worden middels een besluit door het orgaan dat daartoe bevoegd is. Wordt dat besluit rechtsgeldig genomen dan eindigt in beginsel ook de arbeidsovereenkomst. Er is dus geen sprake van een preventieve toets door het UWV of de kantonrechter. Dat maakt de rechtspositie van de statutair directeur dus veel zwakker dan die van de gewone werknemer. Veel statutaire directeuren houden hiermee rekening door een bepaalde vergoeding te bedingen in geval van ontslag, een zogenoemde golden parachute.

Onduidelijkheid: gewone of statutair directeur?

Soms is het in de praktijk of in rechte onduidelijk of een bestuurder een gewone of een statutair bestuurder is. Die onduidelijkheid speelt met name als er geen benoemingsbesluit is. Als die persoon immers benoemd is door de algemene vergadering van aandeelhouders dan zal er geen onduidelijkheid bestaan. Als de niet benoemd is, maar de bestuurder staat wel ingeschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, dan is dit laatste niet meer dan een aanwijzing om aan te nemen dat iemand statutair directeur is. Het bestaan van een benoemingsbesluit is belangrijker! Zorg als onderneming dus altijd voor een correct benoemingsbesluit tot (statutair) directeur en een goede arbeidsovereenkomst. Wij kunnen u hierbij helpen.

Vragen over statutair directeur?

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Legal8 advocaten