Een boetebeding wordt vaak in overeenkomsten opgenomen en bepaalt bijvoorbeeld dat indien één van de partijen tekortschiet in de nakoming van één of meer verplichtingen uit de overeenkomst, deze partij jegens de andere partij een onmiddellijke opeisbare boete is verschuldigd.