Een curator (faillissement) is degene die het vermogen van degene die failliet is gegaan te gelde maakt en verdeelt over de schuldeisers. Vaak is een curator een in het faillissementsrecht gespecialiseerde advocaat.

Wat doet een curator?

De door de rechter aangewezen curator, is na de faillietverklaring de enige die namens uw onderneming mag handelen. Een curator voert onder meer de volgende taken c.q. bevoegdheden uit:

  • het maken van een boedelbeschrijving, een lijst van de bezittingen en schulden;
  • het treffen van maatregelen om de boedel in stand te houden;
  • het beheren van geld;
  • het beheren van administratieve zaken;
  • het beëindigen van overeenkomsten, zoals een huurovereenkomst of een arbeidsovereenkomst (indien nodig);
  • het rapporteren van de gang van zaken in het faillissement aan de rechter-commissaris; deze rechter-commissaris houdt met name toezicht op de werkzaamheden van curator en het verloop van het faillissement. De rol van de rechter-commissaris is dus voornamelijk controlerend van aard.