Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen. Het kadaster is een informatiebron voor degenen die bepaalde informatie wensen te verkrijgen van percelen (stukken grond).

Kadasterwet

De Kadasterwet vormt de wettelijke grondslag voor de activiteiten op de terreinen openbare registers, kadastrale registratie, topografie en geometrie.