De wet definieert het begrip pacht als volgt: “pacht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verpachter, zich verbindt aan de andere partij, de pachter, een onroerende zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken ter uitoefening van de landbouw en de pachter zich verbindt tot een tegenprestatie”.

Pacht is dus een soort huurovereenkomst die betrekking heeft op landbouw en/of landbouwgrond. Een pachtovereenkomst moet schriftelijk worden aangegaan.

Vaak wordt met de term ‘pacht’ gedacht aan het ‘verpachten’ van een café of een andere horeca-onderneming. De wettelijke regeling omtrent pacht heeft hier echter niets mee te maken.