Arbeidsvoorwaarden zijn een geheel van afspraken tussen u en uw werkgever (of van cao-overleg). Arbeidsvoorwaarden zijn dus de voorwaarden waarop u als werknemer bij een werkgever werkt. In veel gevallen zijn er ook dergelijke voorwaarden vastgelegd in een van toepassing zijnde CAO. Bekende voorwaarden zijn bijvoorbeeld het salaris, de vakantiedagen en de arbeidsduur.

Zijn dergelijke voorwaarden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer (of in een CAO), dan zijn ze bindend voor beide partijen.

Arbeidsvoorwaarden worden onderverdeeld in primaire, secundaire en tertiaire voorwaarden.

Primaire arbeidsvoorwaarden

Primaire voorwaarden zijn de zaken waarover de werkgever en de werknemer (bijna) altijd afspraken maken en vastleggen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het salaris van de werknemer en het aantal te werken uren.

Op onze pagina ‘hoogte van het loon‘ kunt u meer informatie vinden met betrekking tot het salaris/loon.