Medezeggenschap betrekt werknemers bij de totstandkoming van besluiten in de onderneming. Werknemer kunnen via medezeggenschap invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken van de onderneming waarin zij werkzaam zijn. Een belangrijke wet op het gebied van medezeggenschap is de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De WOR bepaalt onder meer wanneer een ondernemingsraad moet worden ingesteld en bevat een aantal verplichtingen voor de ondernemer om aan de ondernemingsraad informatie te verstrekken.

Wanneer moet een ondernemingsraad worden ingesteld?

De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van het personeel in een onderneming. Volgens de WOR moet een OR worden ingesteld indien binnen een onderneming tenminste 50 personen werkzaam zijn. Indien in een onderneming minder dan 50 personen werkzaam zijn, dan kan er een personeelsvertegenwoordiging (PVT) worden ingesteld. Soms is dit zelfs verplicht.

Wat houdt het adviesrecht in?

De OR heeft een adviesrecht inzake belangrijke wijzigingen binnen de onderneming. In artikel 25 WOR staan adviesplichtige besluiten limitatief opgesomd. Heeft u als ondernemer het voornemen een van de besluiten opgesomd in art. 25 WOR te nemen, dan bent u verplicht hier vooraf advies over te vragen aan de OR. De praktijk leert dat een adviesprocedure zorgvuldig moet worden ingestoken. Een belangrijke voorwaarde is dat het advies tijdig moet worden gevraagd. Het advies moet nog een “wezenlijke invloed op het besluit” kunnen hebben.