Ontslag statutair directeur

Ontslag statutair directeur. De statutair directeur is een term die niet met zoveel woorden in de wet is opgenomen. Van een statutair directeur is sprake als iemand door het bevoegde orgaan, meestal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), is benoemd tot (statutair) bestuurder van de vennootschap. Een benoemingsbesluit is beslissend voor het ontstaan van het bestuurderschap: er is een geldig besluit van de AVA voor nodig. De statutair directeur is de wettelijke vertegenwoordiger van de vennootschap. Hij of zij dient zich bij de vervulling van de taak te richten naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. In de statuten van de onderneming staat omschreven wat van de statutair directeur wordt verwacht. De bevoegdheid tot deze vertegenwoordiging is onbeperkt en onvoorwaardelijk, maar uit de wet en de statuten kan iets anders voortvloeien. In de praktijk staan in de statuten vaak beperkingen van deze bevoegdheden. Dat zijn vaak bepaalde besluiten die de statutair directeur slechts kan nemen na goedkeuring van de AVA.

AVA Besluit tot ontslag

Op grond van de wet kan een statutair directeur te allen tijde worden ontslagen door het orgaan dat bevoegd is tot de benoeming van een statutair directeur. In de meeste gevallen is dit de AVA. Het is belangrijk hierbij alle formaliteiten in acht te nemen die in de statuten staan beschreven. Zo moet de juiste termijn van oproeping in acht worden genomen en moeten de aandeelhouders en de bestuurder op de juiste wijze worden opgeroepen. Ook moet het onderwerp duidelijk vermeld zijn in de agenda. Als dat niet goed gaat, dan kan dat verstrekkende gevolgen hebben.

Einde arbeidsovereenkomst statutair directeur

Volgens de Hoge Raad heeft een ontslagbesluit van de AVA ook de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de statutair directeur tot gevolg (op een wettelijk opzegverbod na). Dit betekent dus dat de statutair directeur geen ontslagbescherming geniet, dit in tegenstelling tot een gewone directeur of een andere werknemer. Dit is besloten in de zogenoemde ’15 april arresten’. De Hoge Raad wees namelijk op 15 april 2005 een drietal arresten over het ontslag van de statutair bestuurder.

Als de vennootschap tot ontslag overgaat zonder dat er een redelijke ontslaggrond bestaat, dan kan de statutair directeur naar de rechter stappen en aanspraak maken op een billijke vergoeding. Ook heeft de statutair directeur, net als andere werknemers, recht op een transitievergoeding. Eigenlijk zit het ontslag van de statutair bestuurder op het snijvlak tussen het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht. Een van de terreinen waar wij wel werknemers bijstaan, is die van de statutair directeur.

Juridisch advies statutair directeur

Bent u statutair directeur en dreigt u ontslagen te worden? Of bent u ontslagen en u bent het er niet mee eens? De regels zijn mogelijk geschonden dan wel u meent recht te hebben op een billijke vergoeding? Neem dan eens contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Uw contactpersoon is Daniel Burgers die veel ervaring heeft met betrekking tot het onderwerp statutair directeur.

Daniel Burgers