Overmacht is in het contractenrecht een situatie die noch krachtens de wet, noch krachtens rechtshandeling, noch krachtens de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komt van de partij die tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen onder de overeenkomst.

Rechtsgevolgen overmacht

De wederpartij kan geen nakoming verlangen van de prestatie. Hiernaast is de partij die in overmacht verkeert geen schadevergoeding verschuldigd omdat zijn prestatie uitblijft. Wel heeft de wederpartij van de partij die in overmacht is komen te verkeren, in beginsel het recht om de overeenkomst te ontbinden.