RVU en vaststellingsovereenkomst: waar moet men op letten?

RVU en vaststellingsovereenkomst: waar moet men op letten? De Regeling Vervroegd Uittreden – RVU – is een regeling die tot doel heeft een overbruggingsuitkering (ontslagvergoeding) aan de werknemer tot de pensioendatum (AOW-datum) te bieden. Vervroegd uit dienst treden middels een vergoeding tot overbrugging dus. Het doel van de wetgever is om regelingen voor vervroegde pensionering onaantrekkelijk te maken. Men moet juist langer blijven werken. Als de regeling kwalificeert als RVU, dan is de werkgever een boete (zogeheten pseudo eindheffing) verschuldigd van 52% over de verstrekte uitkering. Dat willen werkgevers uiteraard zoveel mogelijk voorkomen.

Wanneer is sprake van een RVU?

Er is kort gezegd sprake van een RVU als de regeling uitsluitend of nagenoeg uitsluitend tot doel heeft om de periode tot pensionering van een werknemer te overbruggen. Op grond van het zogenaamde kwalitatieve besluit is geen sprake van een RVU, als de werkgever voor het ontslag een objectief criterium hanteert en het ontslag niet leeftijd gerelateerd is. Denk aan afspiegelen en als sprake is van aantoonbaar disfunctioneren. Daar heeft leeftijd (in beginsel) niets mee te maken.

Oudere werknemers

De RVU is relevant met betrekking tot oudere werknemers, van 55 jaar of ouder. Kwalificeert de Belastingdienst een regeling als RVU, dan zal de Belastingdienst de werkgever een heffing van 52% opleggen. Als naar de mening van de werkgever geen sprake is van een RVU, dan moet dit onder andere uit de VSO (vaststellingsovereenkomst) maar ook uit andere stukken zoals een sociaal plan blijken. Uit die stukken moet blijken dat het niet om een leeftijd gerelateerd ontslag gaat. Het dossier is dus van groot belang. Houd hier als werkgever dus rekening mee.

RVU, Hoge Raad en 70%-toets

In 2018 heeft de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2018:958) geoordeeld dat voor de vraag of een sociaal plan als RVU kwalificeert, niet het doel en de intentie van belang zijn maar de feitelijke uitwerking. Objectieve maatstaven bepalen de bedoeling van de regeling. Tevens bevestigt de Hoge Raad dat voor de RVU-beoordeling een vrijwillige vertrekregeling in het sociaal plan niet relevant is zolang deze niet alleen voor oudere werknemers openstaat. Indien wel sprake is van leeftijd gerelateerd ontslag, dan moet aan de hand van de 70%-toets worden beoordeeld of sprake is van een RVU. Volgens deze toets is een vertrekregeling geen RVU wanneer met vergoeding een fictieve periodieke uitkering wordt berekend die niet hoger is dan 70% van het (laatstgenoten) reguliere jaarloon.

Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad uit 2018, heeft de Belastingdienst zijn RVU-beleid aangepast en een Handreiking gepubliceerd. In de Handreiking worden situaties genoemd waarin geen sprake is van een RVU, zoals vertrekregelingen waarbij deelname openstaat voor het voltallige personeel of vertrek wegens aantoonbaar disfunctioneren. Regelingen die niet tot doel hebben oudere werknemers uit te laten stromen, kwalificeren dus niet als een RVU. Let wel op dat je als werkgever een goed dossier voorhanden dient te hebben om dit aannemelijk te maken.

Versoepeling RVU

Onderdeel van het pensioenakkoord is een tijdelijke versoepeling van de RVU-regeling. Aan werkgevers wordt een vrijstelling van de RVU geboden door een regeling te treffen zonder dat die als RVU wordt aangemerkt. De voorwaarden hiervoor zijn kort gezegd:

  1. de regeling om eerder te stoppen met werken heeft betrekking op werknemers die binnen drie jaar hun AOW-gerechtigde leeftijd bereiken.
  2. er geldt een maximumbedrag voor de heffing. De hoogte van de jaarlijkse vrijstelling is gelijk aan de jaarlijkse netto AOW.
  3. als het bedrag van de vertrekregeling hoger is dan de RVU-vrijstelling dan is over het ‘meerdere’ een RVU-heffing verschuldigd.  

In sommige CAO’s is deze regeling opgenomen. Check die dus vooral!

De vrijstelling van de RVU-heffing geldt voor een periode van vijf jaar: de regeling is van toepassing in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025.

Werkgevers

Werkgevers kunnen hier dus gebruik van maken en dienen een interne regeling te maken over de toepassing hiervan. Heeft u vragen over de tijdelijke RVU-vrijstelling? Neem dan eens contact met ons op! Wij zijn u graag van dienst.

Legal8