Een wanprestatie doet zich kort gezegd voor wanneer er niet wordt gedaan wat er is afgesproken. Dit is bijvoorbeeld het geval indien een van beide contractpartijen zijn gedeelte van de overeenkomst niet nakomt of wanneer een van de contractpartijen zijn verplichtingen gedeeltelijk niet nakomt danwel niet correct nakomt.

Wanprestatie wordt ook wel omschreven als een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis.

Ingebrekestelling

Het wettelijke uitgangspunt bij een wanprestatie is dat de contractpartij die niet of niet correct presteert, in de gelegenheid moet worden gesteld om de tekortkoming te herstellen. Dit geschiedt door een ingebrekestelling te versturen. Een ingebrekestelling is kort gezegd een schriftelijke aanmaning om een schuldenaar een laatste mogelijkheid te geven om bijvoorbeeld een openstaande factuur te betalen. Het belang van een goede ingebrekestelling dient niet onderschat te worden. Wij kunnen op uw verzoek een juridisch correcte ingebrekestelling opstellen.