AllesBewindvoering

Bewindvoering en Pgb: wie is verantwoordelijk voor het pgb?

By 25 augustus 2017 februari 21st, 2020 No Comments

Juridisch advies Legal8

Op 22 maart jl. heeft de Centrale Raad van Beroep (in hoger beroep) geoordeeld dat het aan de rechthebbende verleende pgb (persoonsgebonden budget) een aan de rechthebbende toebehorend vermogensbestanddeel is dat onder het ingestelde bewind valt. Wat betekent deze uitspraak nu precies voor de bewindvoerders? In deze blog zullen wij nader op deze uitspraak ingaan en zullen wij specifiek aangeven welke informatie voor bewindvoerders van belang is.

Mocht u hier vragen over hebben, dan vernemen wij deze vragen natuurlijk graag.

Bewindvoerder is verantwoordelijk voor verantwoording van een pgb

In deze zaak gaat het om een persoon met een psychiatrische aandoening. Tijdens de periode van onderbewindstelling heeft het Centrum Indicatiestelling Zorg deze persoon (hierna: de rechthebbende) in verband daarmee op grond van het bepaalde bij en krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) geïndiceerd voor de zorgfunctie “Begeleiding”. Voor de realisering van die zorg heeft het Zorgkantoor aan de rechthebbende op grond van de Regeling subsidies AWBZ voor het jaar 2013 een netto pgb verleend van € 15.179,18. Vervolgens is het pgb van de rechthebbende door het Zorgkantoor voor het jaar 2013 vastgesteld op € 5.494,96 en van rechthebbende is een bedrag van € 9.684,22 teruggevorderd wegens te veel verstrekte voorschotten. Tegen dit besluit is met toepassing van art 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) rechtstreeks beroep ingesteld bij de rechtbank.

Rechtbank

Eén van de beroepsgronden van de rechthebbende is dat het Zorgkantoor de verantwoordingsformulieren niet had mogen accepteren nu deze niet zijn (mede)ondertekend door de bewindvoerder. Weliswaar had het Zorgkantoor de verantwoordingsformulieren steeds naar de bewindvoerder gestuurd, maar de bewindvoerder liet e.e.a. vervolgens geheel aan de rechthebbende over. De bewindvoerder ondertekende de stukken niet en gaf ook geen goedkeuring, maar juist een onthouding.

De rechtbank heeft deze beroepsgrond echter verworpen met de volgende overweging:

Dat rechthebbende onder bewind is gesteld, betekent niet dat het Zorgkantoor slechts door de bewindvoerder getekende verantwoordingsformulieren zou mogen verwerken. Bovendien heeft de bewindvoerder in een brief van 14 november 2014 verklaard dat hij zich nooit heeft bemoeid “met de aanvragen en uitkeringen inzake het aan mijn zus toegekende PGB – ik ben niet haar curator en zij kan deze aanvragen vrijelijk en zelfstandig doen.

Hoger Beroep

In hoger beroep ziet de Centrale Raad van Beroep het anders dan de kantonrechter. De relevante overweging is als volgt:

 

Tussen partijen is niet in geschil dat [naam bewindvoerder] tot bewindvoerder is benoemd en dat het Zorgkantoor daarmee ten tijde van de verantwoording van het pgb bekend was. Het aan appellante verleende pgb is een aan haar toebehorend vermogensbestanddeel dat onder het ingestelde bewind valt. Het beheren ervan behoort tot de taak van de bewindvoerder (Gerechtshof Leeuwarden 12 april 2011, ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2772). Dit betekent onder meer dat hij verantwoordelijk is voor de kosten, het sluiten van de contracten en het betaalbaar stellen van de declaraties. De bewindvoerder moet er voor zorgdragen dat tijdig en volledig verantwoording over de besteding van het pgb wordt afgelegd aan het zorgkantoor. De bewindvoerder dient immers te voorkomen dat nieuwe schulden ontstaan doordat een zorgkantoor tot terugvordering overgaat. (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 juli 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:5747). Uit artikel 1:438, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek (BW) volgt dat tijdens het bewind het beheer over de onder bewind staande goederen niet toekomt aan de rechthebbende, maar aan de bewindvoerder.

Volgens de Centrale Raad van Beroep stond het de bewindvoerder niet vrij om het beheer van het pgb geheel aan de rechthebbende over te laten zonder zich rekenschap te geven van de besteding en de verantwoording daarvan. Verder volgt uit deze uitspraak dat een zorgkantoor zich ervan dient te vergewissen of de bewindvoerder van een onder bewind gestelde budgethouder met de verantwoording van de besteding van het pgb instemt. Nu het Zorgkantoor ermee bekend was dat de goederen en gelden van de rechthebbende onder bewind zijn gesteld, vloeit uit de artikelen 1:439, eerste lid en 1:440 BW voort dat het Zorgkantoor de door rechthebbende ingediende verantwoording van het pgb voor het jaar 2013 niet in behandeling had mogen nemen zonder zich ervan te vergewissen of de bewindvoerder daarmee instemde. En dit laatste heeft in deze kwestie niet plaatsgevonden. 

Conclusie

De conclusie die uit deze uitspraak volgt is dat de bewindvoerder verantwoordelijk is voor de besteding en de verantwoording van een pgb. Dit betekent onder meer dat de bewindvoerder verantwoordelijk is voor de kosten, het sluiten van de contracten en het betaalbaar stellen van de declaraties. De bewindvoerder moet ervoor zorgdragen dat tijdig en volledig over de besteding van het pgb verantwoording wordt afgelegd aan het zorgkantoor. De bewindvoerder dient immers te voorkomen dat nieuwe schulden ontstaan doordat een zorgkantoor tot terugvordering overgaat.

Uitspraak van 22 maart 2017

Deze uitspraak is te lezen via de volgende link: uitspraak.

Overigens is de Centrale Raad van Beroep in dit kader de hoogste rechter, zodat dit een belangrijke uitspraak is.

Vragen/juridisch advies

Heeft u nog vragen over het bovenstaande? Neem dan eens contact met een van onze juristen op. Wij zijn u graag van dienst.

 

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

Info@legal8.nl

www.legal8.nl

25-08-2017