Contractenrecht

Commerciële contracten: keep it simple!

By 30 maart 2023 No Comments

Naast het arbeids- en incassorecht, houden wij ons veel bezig met commerciële contracten. Daaronder wordt doorgaans verstaan contracten tussen bedrijven (b2b) waar als regel beide partijen een commerciële prestatie leveren. Denk aan het leveren van een product tegen betaling van een prijs. Dergelijke contracten hebben dus een commerciële strekking. Bij commerciële contracten kan het gaan om een grote variëteit aan contracten zoals een koopovereenkomst, aandelenovernamecontract (SPA), samenwerkingsovereenkomst, licentieovereenkomst, aandeelhoudersovereenkomst, geheimhoudingsovereenkomst (NDA) maar ook een distributie- of agentuurovereenkomst. En soms hebben die contracten een internationaal karakter. Het kan eigenlijk om van alles gaan.

Commerciële contracten zijn enorm belangrijk

Commerciële contracten spelen een cruciale rol in elke onderneming (van enig formaat). Om succesvol te kunnen ondernemen met partners, leveranciers en wederpartijen, is het belangrijk dat de afspraken helder zijn zodat je weet wat je aan elkaar hebt, welke voorwaarden er gelden en wie waarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk is.

Het is overigens een misverstand dat een commercieel contract alleen geldig is als het op papier staat. Een commercieel contract kan zowel een mondelinge als schriftelijke overeenkomst betreffen en ze zijn beide geldig. Tegelijkertijd raden wij natuurlijk altijd aan om afspraken in een schriftelijk overeenkomst op te nemen met name als het om zware business afspraken gaat met wellicht ook een aanzienlijk geldelijk belang. Een schriftelijk commercieel contract heeft meer bewijskracht dan een mondelinge overeenkomst. Bovendien verklein je met schriftelijk contracten het risico op misverstanden en daarmee ook op conflicten.

Keep it simple?

Commerciële contracten zijn in de loop van de tijd steeds dikker en ingewikkelder geworden. Veel partijen en juristen zouden dit anders zien zo blijkt uit onderzoek.[1] Uit dit onderzoek volgt als redenen hiervoor onder andere buitenlandse invloeden, toegenomen wetgeving en de wens van bedrijven om (potentiële) risico’s zoveel mogelijk bij de wederpartij te leggen. Wij komen ook regelmatig contracten tegen van vele pagina’s met meer dan eens veel min of meer onnodige informatie. Wij houden van eenvoud en duidelijkheid. Onze contracten zijn daarom niet onnodig lang en wij trachten altijd zo duidelijk mogelijk te zijn. Keep it simple!

Voorkomen van discussies, geschillen en uitleg die je niet wenst

Door het commerciële contract duidelijk en zorgvuldig te formuleren kun je discussies en geschillen voorkomen. Althans de kans daarop wordt verkleind. Door een contract duidelijk te formuleren, beperk je ook het risico dat de rechter een uitleg aan het contract of bepalingen daarin geeft die je niet hebt bedoeld. Juist bij commerciële contracten tussen professionele bedrijven kan doorgaans veel gewicht worden toegekend aan de tekst (de taalkundige betekening van contractsbepalingen). Schrijf dus op zoals je het wil. Een side note hierbij is dat volgens de Hoge Raad ook in commerciële verhoudingen beslissend blijft de zin die partijen in de gegeven omstandigheden aan deze bepalingen mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten (Haviltex[2]). Hoewel je dit laatste niet helemaal kan voorkomen, kun je een commercieel contract door heldere teksten te gebruiken wel degelijk in jouw voordeel opstellen. Als de tekst voldoende duidelijk is en de tekst naar normaal spraakgebruik ook helder is, dan geldt in beginsel wat er op papier staat.

Publicatie Daniel: uitleg commerciële contracten

Een aantal jaar geleden inmiddels scheef ik (Daniel Burgers) een publicatie in het tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten van Kluwer over de uitleg van commerciële contracten[3]. Het ging in die publicatie over het inmiddels beroemde Valerbosch-arrest[4]. Mijn conclusie is dat een zogenoemde voorshands taalkundige uitleg, waarbij de rechter een voorlopig oordeel geeft op basis van de tekst van de overeenkomst, in beeld kan komen met name in commerciële situaties waarbij de tekst de bedoeling van de partijen nauwkeurig weergeeft. De wederpartij krijgt weliswaar de gelegenheid tegenbewijs te leveren, maar dat blijkt in de praktijk niet zo gemakkelijk te zijn. En voor een dergelijke (voorlopige) tekstuele uitleg is niet vereist dat erover onderhandeld is of dat partijen zijn bijgestaan door juridisch deskundigen. De tekst moet duidelijk zijn en dan geldt dus in beginsel wat er op papier staat. Contracteer dus zorgvuldig!

Neem vooral contact met ons op over het onderwerp commerciële contracten!

Legal8

 

[1] https://www.mr-online.nl/onderzoek-bedrijfsjuristen-vinden-contracten-onnodig-complex/

[2] https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:HR:1981:AG4158

[3] https://www.legal8.nl/wp-content/uploads/2020/02/Publicatie-feb-2020.pdf

[4] https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:HR:2019:1940