Geen categorie

Een overzicht van interessante Sinterklaas-rechtspraak in het arbeidsrecht

By 14 november 2022 No Comments

Sinterklaas

Het Sinterklaasfeest komt er weer aan en de Goedheiligman is in het land. Voor deze gelegenheid heb ik mij verdiept in een aantal (arbeidsrechtelijke) uitspraken in de afgelopen jaren met Sinterklaas als thema. In dit korte overzichtsartikel zetten wij een paar opvallende en interessante uitspraken op een rijtje die te maken hebben met Sinterklaas en geven wij een toelichting daarop. Lees vooral verder!

Een ‘leuk’ Sinterklaasgedicht…

Een Limburgse politieagent droeg een Sinterklaasgedicht voor tijdens een viering met collega’s (zo’n 140 collega’s waren aanwezig). In het gedicht werd met name één specifieke collega voor schut gezet. Hij droeg onder andere het volgende stukje voor: “op de werkvloer heb je met een collega iets willen opbouwen. Nota bene een collega die op het punt stond om te gaan trouwen. Zoals iedereen weet is het zover niet gekomen en uit elkaar gespat zijn al jouw dromen. Je hebt liggen vloeken en schelden en tieren, maar je zult toch helemaal alleen dit jaar kerstmis moeten vieren”. Vervolgens begon de agent een gedeelte van een lied van André Hazes te zingen (“ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren”) en bood haar daarna als cadeautje een pakje zakdoekjes aan om de tranen te drogen. Hierop heeft de teamchef van de werknemer ingegrepen.

De werkgever heeft deze werknemer uiteindelijk een disciplinaire straf opgelegd en overgeplaatst naar een ander team. De rechter was het hiermee eens en liet de straf staan.

Maak het dus niet al te gek in een gedicht voor collega’s… Je kunt deze uitspraak via de volgende link lezen: link rechtspraak.

Een paar chocoladeletters gejat…

Een werkneemster (een alleenstaande moeder van vier kinderen) bij wie tijdens de uitgangscontrole vijf chocoladeletters in haar tas werden aangetroffen, werd door de werkgever op staande voet ontslagen wegens diefstal. Dat ontslag hield in hoger beroep eind 2019 geen stand omdat de persoonlijke omstandigheden van de werkneemster – ze had die dag in het ziekenhuis te horen gekregen dat haar verstandelijke gehandicapte dochter plotseling doof was geworden – onvoldoende waren meegewogen bij de beslissing om haar te ontslaan. Volgens het hof moet niet worden uitgesloten dat werkneemster door stress en het slechte nieuws over haar dochter is vergeten te betalen voor de chocoladeletters.

Het hof herhaalt vaste rechtspraak waaruit onder andere volgt dat bij de beoordeling of sprake is van een dringende reden ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer moeten worden meegewogen, zoals zijn leeftijd en de gevolgen die het ontslag op staande voet voor hem hebben (HR 12 februari 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2849, NJ 1999, 643). Ook indien de gevolgen ingrijpend zijn, kan een afweging van deze persoonlijke omstandigheden tegen de aard en de ernst van de dringende reden tot de slotsom leiden dat een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd is (o.a. HR 21 januari 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA4436). Het hof vindt dat de werknemer in deze zaak, ondanks dat sprake is van een ernstig vergrijp zoals diefstal, onevenredig wordt geraakt door het ontslag. Het ontslag kan daarom geen standhouden.

Wees je bewust dat persoonlijke omstandigheden een rol spelen bij een ontslag op staande voet. Soms wegen die omstandigheden dus zwaarder dan een zwaar vergrijp als diefstal. Je kunt deze uitspraak via de volgende link lezen: link rechtspraak.

Werknemer gebruikt verhuuropbrengst van Sinterklaaspakken voor privé uitgaven

In een iets oudere zaak uit 2006 had een werknemer een deel van de zakelijke opbrengst van de verhuur van de Sinterklaas- en zwarte Pietpakken gebruikt voor privé-aankopen. Duidelijk is volgens de rechter dat de werkgever door dit feit (terecht) geen vertrouwen meer heeft in de werknemer en dat de arbeidsverhouding tussen partijen duurzaam is verstoord. Dit is louter aan de werknemer te wijten. Door zijn handelen is de werknemer het vertrouwen van de werkgever onwaardig geworden. De arbeidsovereenkomst wordt door de rechter ontbonden. In deze zaak was het feit dat de werknemer zakelijke inkomsten gebruikte voor privé uitgaven voldoende voor een ontbinding van de arbeidsovereenkomst (en terecht).

Je kunt deze uitspraak via de volgende link lezen: link rechtspraak.

Een paar boeken gejat met Sinterklaas…

Een werknemer van een drukkerij werd op staande voet ontslagen wegens diefstal van een aantal (afgekeurde) “Fantasia-boeken”. De werknemer zei dat hij toestemming had gekregen om de boeken mee te nemen voor zijn drie nichtjes als cadeau voor Sinterklaas. De werkgever ontkende die toestemming te hebben gegeven. In hoger beroep werd geoordeeld dat de werkgever (onder andere met camerabeelden) bewijs had geleverd dat de werknemer geen toestemming had gevraagd en dat de werkgever dus ook geen toestemming had gegeven. De werknemer was terecht op staande voet ontslagen zo oordeelt het hof.

Diefstal kan dus tot een rechtsgeldig ontslag op staande voet leiden. Maar, zoals wel vaker in het juridische, het komt op het bewijs aan. Je kunt deze uitspraak via de volgende link lezen: link rechtspraak.

Zwartepietendiscussie en NOS-journaal

Een directeur van een bureau dat zich bezighoudt met activiteiten in het kader van de Wet Gemeenschappelijke Antidiscriminatievoorziening (WGA) nam tijdens een sinterklaasintocht deel aan een protest. Hij heeft toen iets tegen de politie geroepen over inperking van het recht om te protesteren tegen Zwarte Piet. Helaas voor de betrokkenen waren hiervan opnames op het NOS-journaal te zien. Het bestuur van het bureau was er niet over te spreken en de arbeidsovereenkomst werd ontbonden. De rechter overweegt onder andere dat:

“Niet in geschil is dat voor een goede vervulling van de door de werknemer beklede functie van directeur, wederzijds vertrouwen tussen hem en het bestuur noodzakelijk is. Uit hetgeen het Buro naar voren heeft gebracht blijkt duidelijk dat er aan de zijde van het bestuur geen behoorlijk draagvlak meer bestaat voor een verdere samenwerking met de werknemer, aangezien het daarvoor vereiste vertrouwen ontbreekt. Dit vertrouwen is essentieel, nu de werknemer als directeur een belangrijke, centrale, functie binnen de organisatie bekleedt. De werknemer geeft aan dat hij nog wel mogelijkheden ziet om terug te keren, in de verwachting dat het huidige bestuur op korte termijn (deels) zal worden vervangen. Naar het oordeel van de kantonrechter geeft de werknemer daarmee zelf ook aan dat er in feite binnen de organisatie geen draagvlak meer is voor zijn terugkeer. De kantonrechter acht de verstoorde arbeidsverhouding op grond van voornoemde omstandigheden zodanig dat van het Buro in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst met de werknemer te laten voortduren.”

Belangrijk was dat de werknemer in strijd met het beleid van de visie van het bestuur, zich activistisch heeft opgesteld ter zake de Zwartepietendiscussie, onder andere door de burgemeesters van Hoorn en Alkmaar aan te schrijven, bij de Sinterklaasintocht in Hoorn zich bij de actievoerders van Movement of Colour te voegen, vervolgens na deze gebeurtenissen namens Movement of Colour aangifte te doen bij de politie, Tweede Kamerleden aan te schrijven, posts op Facebook te plaatsen en e-mails te schrijven aan het Noord-Hollands Dagblad, waarbij foutieve informatie is gegeven ten aanzien van de betrokkenheid van raadsleden van de gemeente Hoorn. Nu de werknemer aan het bestuur geen volledige openheid van zaken heeft gegeven en evenmin excuses heeft aangeboden aan de burgemeester van Hoorn ondanks tussen partijen gemaakte afspraken daarover, kan van het Buro in redelijkheid niet worden gevergd de arbeidsovereenkomst met de werknemer voort te zetten. Er is sprake van een duurzaam verstoorde arbeidsrelatie en de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden. Saillant detail is dat de werknemer een billijke vergoeding ontvangt van
€ 60.000,- omdat de werkgever verweten wordt onvoldoende re-integratie-inspanningen te hebben verricht en de werknemer onvoldoende publiekelijk te hebben gesteund. Beide partijen kan in deze zaak dus wat worden verweten.

Je kunt deze uitspraak via de volgende link lezen: link rechtspraak.

Legal8 Advocaten