ArbeidsrechtContractenrecht

Is het verstandig mee te doen aan mediation?

Trust

Is het verstandig mee te doen aan mediation?

Mediation is een vorm van conflictoplossing. Onder begeleiding van een mediator kan een conflict tussen partijen opgelost worden. De mediator is onafhankelijk. Wij krijgen wel eens vragen van werkgevers of andere partijen of zij op een mediationverzoek van een werknemer, commerciële wederpartij of de rechtbank moeten ingaan. In deze blog gaan wij hier nader op in.

Mediation is vrijwillig

Eerst is het belangrijk om te weten dat mediation vrijwillig is. Dat betekent dat partijen niet verplicht zijn deel te nemen, dat zij altijd kunnen afzien van mediation en ook altijd daarmee kunnen stoppen. Zelfs als een medationovereenkomst is gesloten, kunnen partijen stoppen met de mediation en dat zonder opgaaf van redenen. Dit betekent echter niet dat het afzien van mediation altijd verstandig is.

Mediation in het arbeidsrecht

In het arbeidsrecht komt mediation vaak tot stand op verwijzing van de bedrijfsarts. Voor werkgevers is het belangrijk om te beseffen dat het niet meewerken aan door de bedrijfsarts geadviseerde mediation, gezien kan worden als het niet nakomen van de re-integratieplicht. Er is veel jurisprudentie waarin dit is uitgemaakt en dat kan voor de werkgever vervelende consequenties hebben. Dit geldt overigens ook voor de werknemer. Zo oordeelde het Hof Den Haag in 2023 dat weigeren van mediation door de werknemer leidt tot onvoldoende meewerken aan de re-integratie en zelfs tot ernstig verwijtbaar handelen zodat de arbeidsovereenkomst tot een einde komt.[1] Als de bedrijfsarts dus mediation adviseert, dan is het advies om daaraan mee te werken.

Mediation in commerciële verhoudingen

In commerciële verhoudingen komt mediation ook veel voor. Ook hier bestaat geen plicht om met een verzoek tot mediation mee te gaan en hier speelt een advies van de bedrijfsarts evenmin. Maar uit rechtspraak volgt wel dat veel rechters geneigd zijn om mediation te proberen en een afwijzing wellicht ook laten meewegen in sommige specifieke zaken. De Ondernemingskamer (OK) benoemt regelmatig mediatiors om tot een oplossing van een geschil te komen; soms ook tijdens een lopende procedure. Maar mediation kan niet worden afgedwongen en beslag leggen om de andere partij daarmee feitelijk te dwingen tot mediation, is niet de bedoeling.[2]

Dus in het arbeidsrecht is het doorgaans verstandig mee te werken aan mediation, met name als het gebeurt op advies van de bedrijfsarts. In andere, zakelijke verhoudingen kan dit anders zijn hoewel mediation in veel situaties op zijn minst een toegevoegde waarde is. In harde commerciële verhoudingen zal niet-deelnemen aan mediation slechts een heel beperkte rol spelen bij de inhoudelijke beoordeling van een zaak.

Mediation is vertrouwelijk

Goed om te beseffen is ook dat mediation vertrouwelijk is. Partijen zijn aldus tot geheimhouding verplicht. Partijen en ook de mediator moeten dus hun mond houden over hetgeen tijdens mediation is besproken, ook ten opzichte van een rechter. Dit maakt dat partijen vrijuit kunnen spreken hetgeen doorgaans als een groot voordeel gezien wordt.

Hoewel wij geen mediators zijn, kunnen wij ter zake wel adviseren. Ook hebben wij veel ervaring met het bijwonen van mediationbijeenkomsten, met name in arbeidszaken en geschillen in commerciële verhoudingen. Neem vooral eens contact met ons op.

Legal8 Advocaten

[1] https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:GHDHA:2023:250

[2] ECLI:NL:GHAMS:2022:3139.