AllesArbeidsrecht

Mag je als werkgever een vakantie aanvraag weigeren?

By 12 mei 2017 februari 21st, 2020 No Comments

Advocaat

Een vraag die in de praktijk soms gesteld wordt is of je als werkgever een vakantie aanvraag van een werknemer mag weigeren. In deze blog zullen wij hier nader op ingaan.

Vaststellen vakantie

Voor 2001 gold de hoofdregel dat werkgevers de vakantie na overleg met de betrokken werknemer vaststelde. Nadien geldt als hoofdregel dat werkgevers de vakantie vaststellen overeenkomstig de wens van de betrokken werknemer, tenzij zich daartegen gewichtige redenen verzetten. Ook kan er overigens sprake zijn van een afwijkende regeling in een arbeidsovereenkomst of CAO. De vraag kan gesteld worden wanneer van ‘gewichtige redenen’ sprake is.

Mag je als werkgever een vakantie aanvraag weigeren?

Als werkgever ben je op grond van de wet verplicht om jouw werknemers ieder jaar in de gelegenheid te stellen om vakantie op te nemen (artikel 7:638 lid 1 BW). Op werkgevers rust overigens niet de verplichting om de werknemers ‘met vakantie te sturen’. Het daadwerkelijk opnemen van de vakantiedagen is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de werknemers zelf. Dit sluit ook aan bij de korte vervaltermijn van artikel 7:640a BW (de wettelijke (‘minimum’) vakantiedagen vervallen namelijk na zes maanden na het jaar van opbouw). Als werkgever dien je de werknemers dus wel in de gelegenheid te stellen om op vakantie te gaan.

Bij dit laatste dien je als werkgever de vakantie vast te stellen overeenkomstig de wens van de werknemer. Onder bepaalde omstandigheden mag je als werkgever een vakantie aanvraag weigeren. Dit is mogelijk als er sprake is van zogenoemde gewichtige redenen. Volgens de regering is hiervan sprake wanneer het inwilligen van een verzoek om vakantie tot ernstige verstoring van de bedrijfsvoering leidt. Ook dit blijft nogal arbitrair, maar duidelijk is wel dat van gewichtige redenen niet zomaar sprake is. We zullen hieronder een voorbeeld geven.

Voorbeeld gewichtige redenen

Stelt dat bij een werkgever twee werknemers werken die beiden dezelfde werkzaamheden verrichten. Beide werknemers willen in precies dezelfde periode drie weken met vakantie gaan. Je voelt hem wel aankomen: hier zal de werkgever niet blij mee zijn. Waarschijnlijk heeft de werkgever in een dergelijke situatie een gewichtige reden om de vakantie aanvraag te weigeren.

In een arrest uit 2014 heeft het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch bijvoorbeeld aangegeven dat van gewichtige redenen niet zomaar sprake zal zijn. Het Hof overweegt:

“De eis van gewichtige redenen betekent dat niet lichtvaardig kan worden gesteld dat de wensen van de werknemer niet gehonoreerd kunnen worden. Van gewichtige redenen zal bijvoorbeeld sprake zijn als de door de werknemer gewenste vakantie de gang van zaken in het bedrijf zo zou ontwrichten dat het belang van de werknemer daar niet tegen opweegt.”

Dit arrest is via de volgende link te raadplegen: rechtspraak.

Termijn reageren

Overigens dien je als werkgever de gewichtige redenen binnen twee weken nadat de werknemer zijn wensen (schriftelijk) kenbaar heeft gemaakt, aan de werknemer schriftelijk bekend maken. Je dient de gewichtige redenen dus te motiveren. Doe je dit niet of te laat, dan is de vakantie conform de wensen van de werknemer vastgesteld.

Wijziging van reeds vastgestelde vakantie

Wat nu als de vakantie al is vastgesteld. Kun je als werkgever de vastgestelde vakantie nog wijzigen? Ook dit is niet zomaar mogelijk: dit kan alleen als de werkgever daar gewichtige redenen voor heeft. Denk hierbij aan plotselinge drukte in het bedrijf bijvoorbeeld als gevolg van een spoedorder. Ook kun je denken aan de situatie van hierboven waarbij de werknemer die niet op vakantie zou gaan, plotseling erg ziek raakt en vervanging niet mogelijk is. Denkbaar is dat aan de zijde van de werknemer schade wordt veroorzaakt. Denk bijvoorbeeld aan annuleringskosten (voor tickets of hotels). Conform de wet dient de werkgever deze kosten te vergoeden.

Juridisch advies arbeidsrecht

Heeft u vragen over het bovenstaande of wenst u juridisch advies in te winnen? Neem eens vrijblijvend contact met een van onze bedrijfsjuristen of advocaten op. Wij zijn u graag van dienst.

 

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

www.legal8.nl

info@legal8.nl

12-05-2017