AllesArbeidsrecht

Het nieuwe arbeidsrecht: een kort overzicht

By 11 juli 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_146511647

De eerste wijzigingen van het nieuwe arbeidsrecht zijn al vanaf 1 januari 2015 van kracht. Het is voor alle ondernemers van groot belang hier nu al rekening mee te houden. Hieronder hebben wij een aantal belangrijke wijzigingen voor u op een rijtje gezet.

Het nieuwe arbeidsrecht: de wijzigingen

1. Proeftijd

Het is vanaf 1 januari 2015 niet meer toegestaan om in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een duur van zes maanden of korter, een proeftijd overeen te komen. Een grote wijziging ten opzichte van de huidige regels. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan 6 maanden, mag dus wel een proeftijd worden overeengekomen.

2. Concurrentiebeding

Met betrekking tot het concurrentiebeding geldt vanaf 1 januari 2015 dat het overeenkomen van een dergelijk beding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in beginsel niet meer is toegestaan. Ook een grote wijziging dus. Maar er staat ‘in beginsel’. Dit betekent dat een uitzondering mogelijk is. Er geldt namelijk een uitzondering voor die tijdelijke arbeidsovereenkomsten waarin het opnemen een concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Dit moet dan wel écht een zwaarwegend belang zijn, welk belang door de werkgever goed (en schriftelijk) gemotiveerd moet worden. De verwachting is dat hier niet snel sprake van zal zijn.

3. Aanzegplicht

Een andere wijziging die per 1 januari 2015 in werking zal treden is de zogenoemde ‘aanzegplicht’. Sluit een werkgever met een werknemer een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer, dan is de werkgever verplicht om uiterlijk één maand voor het aflopen van deze arbeidsovereenkomst aan de werknemer te laten weten of hij de arbeidsovereenkomst wel of niet voortzet én als de werkgever de arbeidsovereenkomst wel voortzet, onder welke voorwaarden hij de arbeidsovereenkomst zal voortzetten. Bij het niet naleven hiervan is de werkgever een boete verschuldigd. Ook dit is een belangrijke wijziging van de huidige regels waar rekening mee gehouden dient te worden. Al is dat alleen maar om een boete te voorkomen!

4. Ketenregeling

In de nieuwe ketenregeling (per 1 juli 2015) kunnen nog steeds maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden aangegaan. Hierin zit dus geen verandering ten opzichte van de huidige situatie. Echter, de bovengenoemde termijn van 36 maanden gaat terug naar 24 maanden. Dit betekent dat er dus eerder sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hier dienen werkgevers alert op te zijn!

5. Oproepkrachten/Uitzendkrachten

Ten aanzien van oproepkrachten geldt op grond van de huidige wetgeving dat in de eerste zes maanden van een oproepcontract (bijvoorbeeld een MUP overeenkomst) kan worden afgeweken van de loondoorbetalingsverplichting, met dien verstande dat de werknemer in kwestie dan alleen loon ontvangt voor de daadwerkelijk gewerkte uren. Deze “6-maanden” termijn kan in de huidige situatie bij CAO onbeperkt worden verlengd. Dit gaat met ingang van 1 januari 2015 veranderen. In principe zal deze verlenging van de “6 maanden” termijn bij CAO maximaal worden verlengd tot 78 gewerkte weken.

Ook ten aanzien van uitzendkrachten gaat er iets veranderen. Vaak wordt in een uitzendovereenkomst een zogenoemd uitzendbeding opgenomen. Een uitzendbeding houdt in dat de overeengekomen uitzendovereenkomst automatisch eindigt als de onderneming waar de uitzendkracht werkt (de zogeheten ‘inlener‘) de opdracht beëindigt. Op grond van de huidige regeling is een uitzendbeding niet meer geldig als de uitzendkracht in meer dan 26 weken werkzaamheden voor het uitzendbureau heeft verricht, tenzij in een CAO een langere termijn is vastgesteld. Deze verlenging is thans onbeperkt in tijd. Met ingang van 1 januari 2015 wordt deze verlengingstermijn maximaal 78 weken.

Juridisch advies nieuw arbeidsrecht

Wij zijn u graag bereid over het nieuwe arbeidsrecht te informeren en te adviseren. U kunt geheel vrijblijvend contact opnemen met een van onze bedrijfsjuristen.

Legal8

088 – 88 3 8888

11-07-2014