AllesContractenrecht

Schadevergoeding: hoe bereken je schade?

By 5 december 2016 februari 21st, 2020 No Comments

Schade

Iemand die een ander schade berokkent en daarvoor aansprakelijk is, is op grond van de wet (BW) gehouden om deze schade te vergoeden. Deze blog gaat niet in op de aansprakelijkheidsgrond voor het verhalen van schade, maar op de berekening van de (civiele) schade. Er zijn namelijk verschillende manieren om schade te berekenen.

Wat is schade?

Voor de volledigheid volgt een korte toelichting op het begrip schade. Volgens het burgerlijk wetboek bestaat schade uit vermogensschade en ander nadeel (artikel 6:95 BW). Onder vermogensschade valt bijvoorbeeld geleden verlies en gederfde winst. Bij “ander nadeel” kunt u denken aan immateriële schade (schade die niet uit vermogensschade bestaat). In de praktijk wordt bij deze laatste vorm van schade veelal gesproken van “smartengeld”.

Schadeberekening: concreet en abstract

Concreet

In het algemeen geldt als uitgangspunt voor de berekening van de omvang van de verplichting tot schadevergoeding, dat de benadeelde (het “slachtoffer”) zoveel mogelijk in de toestand gebracht dient te worden waarin hij zou hebben verkeerd indien de schadeveroorzakende gebeurtenis zou zijn uitgebleven. Hierbij wordt dus een vergelijking gemaakt van de toestand zoals deze in werkelijkheid is met de toestand zoals deze zou zijn geweest indien de schadeveroorzakende gebeurtenis zou zijn uitgebleven. Dit is de zogenoemde concrete schadeberekening. Dit houdt in dat gekeken wordt wat de benadeelde daadwerkelijk aan schade heeft geleden. Het verschil tussen de hierboven genoemde hypothetische situatie en de werkelijke situatie vormt dus de concrete schade.

Bij een concrete schadeberekening zijn de individuele omstandigheden van groot belang. De benadeelde zal de schade dus goed moeten onderbouwen, bijvoorbeeld met facturen, bonnetjes en/of andere bewijsmiddelen.

Abstract

Abstracte schadeberekening houdt kort gezegd in dat gekeken wordt hoe groot de schade in het algemeen zal zijn, rekening houdend met iemand die in dezelfde situatie verkeert als de benadeelde. Er wordt bij een abstracte schadeberekening om redenen van doelmatigheid “geabstraheerd” van individuele omstandigheden.

Abstracte schadeberekening komt in de praktijk niet zo veel voor. Een voorbeeld waarvoor de abstracte schadeberekening wel gebruikt wordt, is de zaaksbeschadiging. Bij deze laatste vorm van schade wordt dan vaak gekeken naar wat de waarde van de zaak in het economisch verkeer is. Er wordt dan dus “geabstraheerd” van de individuele omstandigheden.

Juridische vragen?

Neem eens vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

info@legal8.nl

www.legal8.nl

05-12-2016