AllesArbeidsrecht

Wijzigingen Arbowet

By 24 april 2017 februari 21st, 2020 No Comments

Advocaat

Vanaf 1 juli 2017 (althans vooralsnog) gaat de Arbowet op een aantal punten wijzigen. Wij informeren u met deze blog graag over de aanstaande – belangrijkste – wijzigingen met betrekking tot de Arbowet.

Wijzigingen Arbowet

De Arbowet wordt aangepast om – kort gezegd – werkgevers en werknemers meer te betrekken bij de arbodienstverlening. De voorgestelde wijzigingen zijn met name gericht op een betere preventie. De wijzigingen hebben gevolgen voor onder andere de rol van de bedrijfsarts en de inspanningen die zowel werkgevers als werknemers moeten leveren om beroepsziekten te voorkomen c.q. te beperken. De wijzigingen in de Arbowet gaan – vooralsnog – in per 1 juli 2017. Overigens mogen lopende Arbodienstverleningscontracten nog een jaar na deze datum (of een latere inwerkingtreding) ongewijzigd van kracht blijven.

Hieronder zullen de belangrijkste wijzigingen kort besproken worden.

Belangrijkste wijzigingen Arbowet

Bedrijfsarts: open spreekuur

Een eerste wijziging is dat iedere medewerker (werknemer) direct toegang krijgt tot de bedrijfsarts via een zogenoemd ‘open spreekuur’. Een dergelijk spreekuur is bedoeld voor medewerkers die problemen hebben op het gebied van gezondheid en werk, welke problemen tot verzuim leiden. De bedrijfsarts zal op basis van dit spreekuur een advies aan de werknemer en aan de werkgever geven.

Basiscontract

Een volgende belangrijke wijziging is dat afspraken over de arbodienstverlening vanaf 1 juli aanstaande vastgelegd dienen te worden in een zogenoemd ‘basiscontract arbodienstverlening’. Dit is een belangrijke aanpassing van de huidige Arbowet. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het schriftelijke contract tussen de arbodienstverleners en de werkgevers. Met dit basiscontract wordt beoogd dat de aandacht meer op preventie gericht is. Zaken die in dit basiscontract geregeld zijn, betreffen bijvoorbeeld op welke manier de toegang tot de bedrijfsarts is geregeld en dat medewerkers een second opinion (zie hieronder) kunnen aanvragen indien zij twijfelen aan het oordeel van de bedrijfsarts. Wij adviseren werkgevers om ter zake contact op te nemen met de Arbodienstverlener en eventueel het bestaande contract aan te passen dan wel een nieuw contract op te stellen. Uiteraard kunnen wij het contract eventueel controleren.

Let op dat de Inspectie SZW werkgevers mag gaan beboeten indien zij zonder een (goed) basiscontract werken.

Medezeggenschap en preventiemedewerker

Heeft u een OR (Ondernemingsraad)? Dan moet de OR instemmen met de inhoud van het basiscontract. Hiernaast krijgen medezeggenschapsorganen, zoals de OR maar ook de PVT (Personeelsvertegenwoordiging), instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie (de taakomschrijving). Een preventiemedewerker is bijvoorbeeld een werknemer die de werkgever ondersteunt bij het waarborgen van veilige en gezonde werkomstandigheden in een onderneming. De preventiemedewerker wordt ook wel Arbo-coördinator genoemd. Elke onderneming moet een preventiemedewerker hebben aangesteld. Wanneer een onderneming niet meer dan 25 werknemers in dienst heeft (‘kleine ondernemingen’) dan kunnen de taken van de preventiemedewerker ook door de werkgever (de directeur/bestuurder) worden uitgevoerd. Voorwaarde is wel dat deze persoon dan beschikt over voldoende deskundigheid ter zake. Het mag echter ook een extern persoon zijn (iemand van buiten de organisatie van de werkgever).

Second opinion

Ten slotte nog een andere belangrijke wijziging: de introductie van een second opinion voor medewerkers. Medewerkers krijgen hiermee het recht om een second opinion aan te vragen bij een andere, onafhankelijke bedrijfsarts. Een verschil met het deskundigenoordeel van het UWV, kan het verzoek om een second opinion alleen van de medewerker komen. In principe dient dit verzoek gehonoreerd te worden, tenzij er zwaarwegende argumenten aanwezig zijn om dit niet te doen.

Eventuele geïnteresseerden kunnen deze nieuwe wetgeving via de volgende link raadplegen: wijziging Arbowet.

 

Juridisch advies

Er gaat dus het een en ander wijzigen vanaf 1 juli aanstaande. Heeft u vragen over deze aanstaande wijzigingen? Neem eens vrijblijvend contact met een van onze bedrijfsjuristen of advocaten op.

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

088 – 88 3 8888

www.legal8.nl

info@legal8.nl

24-04-2017