AllesBewindvoering

Bewindvoerder aansprakelijk voor schade? Een bespreking van het arrest: ECLI:GHARL:2018:5791

By 31 juli 2018 februari 21st, 2020 No Comments

Advocaat

In deze blog zullen wij een recent en relevant arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden toelichten. Het gaat in dit arrest om de aansprakelijkheid van een bewindvoerder. Mocht u hier vragen over hebben, dan vernemen wij deze vragen natuurlijk graag.

Aansprakelijkheid bewindvoerder

Zoals wij eerder geblogd hebben, is een bewindvoerder op grond van de wet (artikel 1:444 BW) jegens de rechthebbende (de onder bewind gestelde) aansprakelijk, indien hij in de zorg van een goed bewindvoerder te kort schiet, tenzij de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend. De bewindvoerder dient zijn taak dus als goed bewindvoerder te verrichten en op hem rust dus een zekere zorgplicht. Maar wanneer kan gesproken worden van een ‘goed bewindvoerder’? En wanneer voldoet een bewindvoerder aan deze zorgplicht? Van dit laatste is kort gezegd sprake als de bewindvoerder aan de onder bewind staan goederen de zorg besteedt die men gewoonlijk ook aan eigen goederen geeft.

Uit de ‘norm van de schade’ volgt kort gezegd dat schade die voortkomt uit begrijpelijke vergissingen of uit ongewone maar niet onacceptabele (beheers)beslissingen, buiten het schootsveld van de persoonlijke aansprakelijkheid van de bewindvoerder vallen. Maar als gesteld kan worden dat een andere goed bekendstaande bewindvoerder niet hetzelfde zou hebben gehandeld, dan ligt de persoonlijke aansprakelijkheid van de bewindvoerder op de loer.

Arrest 21 juni 2018: bewindvoerder aansprakelijk voor schade?

Laten we deze norm toetsen aan het arrest dat we in deze blog willen bespreken: het arrest van 21 juni jl. van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Wat speelde er in dit arrest?

Kort gezegd gaat het in dit geschil om het volgende. De rechthebbende heeft in de jaren 2013 en 2014 pgb-gelden (persoonsgebonden budget) ontvangen die na afloop van de betreffende periode aan het betreffende zorgkantoor dienden te worden verantwoord. Rechthebbende ontving echter van het betreffende zorgkantoor een brief dat niet alle toegekende en uitbetaalde pgb-gelden zijn verantwoord en dat een bedrag van ruim 30.000,- euro moest worden terugbetaald. De rechthebbende verhaalt deze schade in rechte op de bewindvoerder.

In deze zaak staat niet ter discussie dat de bewindvoerder als taak had het beheren van het pgb van de rechthebbende. De bewindvoerder moet er namelijk voor zorgdragen dat tijdig en volledig verantwoording over de besteding van het pgb wordt afgelegd aan het betreffende zorgkantoor.

Conclusie hof: bewindvoerder gedeeltelijk aansprakelijk

Het hof komt na beide partijen gehoord te hebben tot de conclusie dat de bewindvoerder gedeeltelijk aansprakelijk is, namelijk alleen voor de schade over het jaar 2013. In dat jaar liet de bewindvoerder het beheer over het pgb over aan een derde (de instelling waar de rechthebbende verblijft). Het hof oordeelt dat de bewindvoerder ook dan eindverantwoordelijk is en blijft. Helaas voor de bewindvoerder heeft deze derde een fout gemaakt en daarvoor is de bewindvoerder aansprakelijk. De bewindvoerder wordt veroordeeld om een bedrag van ruim 5.000,- euro te betalen.

Voor het grootste deel van de vordering, ruim 25.000,- euro (over het jaar 2014) oordeelt het hof echter dat de bewindvoerder niet aansprakelijk is. Dit heeft er met name mee te maken dat de bewindvoerder gedurende het jaar 2014 niet meer op is getreden als bewindvoerder (‘ontslag als bewindvoerder’). Hierbij is niet komen vast te staan dat de bewindvoerder het dossier ‘laakbaar’ heeft overgedragen. De bewindvoerder is over 2014 zodoende dus niet te kort geschoten in zijn verplichtingen.

Geïnteresseerden kunnen dit arrest via de volgende link vinden en lezen: rechtspraak.

Het had voor deze bewindvoerder anders kunnen aflopen, als hij zijn dossier niet goed op orde had. Hiernaast geldt dat bewindvoerders zich dienen te realiseren dat zij eindverantwoordelijk zijn en blijven, ook als het beheer van het pgb wordt overgelaten aan een derde, bijvoorbeeld de instelling waar de rechthebbende verblijft.

Vragen

Heeft u nog vragen over het bovenstaande? Neem dan eens contact met een van onze juristen op. Wij zijn u graag van dienst.

Juridisch advies

Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

Info@legal8.nl

www.legal8.nl

31-07-2018