Arbeidsrecht

Hoge Raad: arbeidsovereenkomst eindigt aan het einde van de laatste werkdag

By 9 maart 2021 No Comments

Onze hoogste rechter heeft met een arrest van 5 februari jl. duidelijkheid geschept over de vraag hoe de zinsnede “de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd” moet worden uitgelegd. Als de arbeidsovereenkomst is opgezegd “per 1 maart”, eindigt de arbeidsovereenkomst dan op de laatste dag van het dienstverband (dus 28 februari) of op de eerste daaropvolgende dag (dus 1 maart)?

Hoge Raad 5 februari 2021 (ECLI:NL:HR:2021:188)

In deze zaak heeft de werkgever een ontslagvergunning aangevraagd bij het UWV in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Het UWV heeft de ontslagvergunning verleend en de werkgever heeft de arbeidsovereenkomst opgezegd “per 1 maart 2018”. De werknemer heeft aanspraak gemaakt op een transitievergoeding. De werkgever is van mening dat de werknemer hier geen recht op heeft, aangezien zij op grond van de cao-aanspraak kan maken op een gelijkwaardige voorziening. Maar in rechte gaat het met name om de vraag wanneer de arbeidsovereenkomst is geëindigd.

Rechtbank

De aanvraag tot betaling van de transitievergoeding heeft de rechtbank ontvangen op 30 mei 2018. De rechter is van mening dat de werknemer niet-ontvankelijk is omdat het verzoekschrift te laat is ingediend. Op grond van artikel 7:686a lid 4 sub b BW geldt namelijk een termijn van 3 maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd. En aangezien de arbeidsovereenkomst is geëindigd op 28 februari 2018, eindigde deze termijn op 28 mei 2018. De werknemer is dus te laat.

Gerechtshof

Het hof is een andere mening toegedaan en oordeelt dat door het ontslag “per 1 maart 2018”, de arbeidsovereenkomst ook op 1 maart 2018 is geëindigd. En de 3-maandentermijn eindigt dan op 30 mei 2018. Het hof vindt dat de werknemer tijdig is en veroordeelt de werkgever tot het betalen van de transitievergoeding.

Hoge Raad: arbeidsovereenkomst eindigt aan het einde van de laatste werkdag

Dan is de Hoge Raad aan zet. De Hoge Raad is het niet eens met het hof en oordeelt hoofdzakelijk dat een voor de hand liggende en in de praktijk goed hanteerbare uitleg meebrengt dat de overeenkomst eindigt aan het einde van de laatste werkdag. Ten aanzien van de termijn voor het aanvragen van een transitievergoeding geldt dat deze termijn start te lopen op de eerste dag na de laatste werkdag en eindigt precies 3 maanden na het einde van de laatste werkdag. Los van de algemene termijnen wet (check deze altijd!) geldt dus dat de termijn eindigt op de dag met hetzelfde nummer als de laatste werkdag. Aangezien in deze kwestie de laatste werkdag 28 februari 2018 was, eindigt de 3-maandentermijn op 28 mei 2018. De werknemer was dus te laat.

Het arrest van de Hoge Raad is via de volgende link te lezen: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:188

Conclusie en belang voor de praktijk

Een lange procedure over een woordje van 3 letters: “per”. Alleen al dit maakt het duidelijk om secuur om te gaan met bewoordingen in overeenkomsten. Het arrest maakt duidelijk dat de arbeidsovereenkomst eindigt aan het einde van de laatste werkdag. Voor de aanvraag van een transitievergoeding dient de 3-maandentermijn in de gaten gehouden worden en – behoudens de algemene termijnen wet – eindigt deze termijn 3 maanden na de dag met hetzelfde nummer als de laatste werkdag.

Legal8

9 maart 2021