Alles

Onrechtmatige daad – vereisten

By 19 maart 2015 februari 21st, 2020 No Comments

Onrechtmatige daad - vereisten

De onrechtmatige daad is in ons burgerlijk wetboek vastgelegd en wel in artikel 6:162 BW (lid 1):

Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.

Maar wanneer is er precies sprake van een onrechtmatige daad en wat zijn de vereisten? Daar zullen wij hieronder op ingaan.

Onrechtmatige daad – de vereisten

Er zijn vijf vereisten om schadevergoeding te kunnen verhalen op basis van de onrechtmatige daad. Dit zijn achtereenvolgens: onrechtmatigheid, toerekenbaarheid, schade, causaal verband en relativiteit. Aan deze vijf vereisten zal moeten worden voldaan.

Onrechtmatigheid

Allereerst dient er sprake te zijn van onrechtmatigheid. Het begrip onrechtmatige daad geeft dit al aan. De wederpartij moet dus een fout hebben gemaakt, zoals een overtreding van de wet of een overtreding van een maatschappelijke norm.

Toerekenbaarheid

Hiernaast dient er sprake te zijn van toerekenbaarheid. De onrechtmatige daad moet dus aan de wederpartij kunnen worden toegerekend. De wederpartij moet schuld hebben dan wel de onrechtmatige daad moet in in zijn of haar risicosfeer liggen.

Schade

Er is geen onrechtmatige daad zonder schade. Schade kan bestaan uit materiële of immateriële schade.

Causaal verband (causaliteit)

Hiernaast dient er een causaal verband te zijn tussen de gedraging (de oorzaak) en de schade (het gevolg). De schade moet dus het gevolg zijn van de betreffende gedraging.

Relativiteit

De schade moet direct te maken hebben met de wet of de maatschappelijke norm die de wederpartij heeft overtreden. Dit is een lastig punt, mede omdat het een relatief aspect betreft. Het komt er kort gezegd op neer dat alleen diegene jegens wie de onrechtmatige gedraging heeft plaatsgevonden, een beroep toekomt op de onrechtmatige daad.

Juridisch advies onrechtmatige daad

De juristen van Legal8 hebben veel ervaring op het gebied van de onrechtmatige daad. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem eens vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

 

Legal8 Advocaten & bedrijfsjuristen

info@legal8.nl

19-03-2015