Arbeidsrecht

De vertrouwenspersoon wordt verplicht voor veel bedrijven

By 17 juli 2023 No Comments

Vorig jaar hebben wij geblogd over het onderwerp vertrouwenspersoon en geconcludeerd dat het aanstellen van een vertrouwenspersoon op dat moment niet wettelijk verplicht is. Met een meerderheid van stemmen is op 23 mei jl. een wetsvoorstel aangenomen waarin voor werkgevers met meer dan 10 werknemers het aanstellen van een vertrouwenspersoon verplicht is gesteld. Voor veel ondernemingen wordt het hebben van een vertrouwenspersoon binnenkort dus verplicht.

Werkgever is verantwoordelijk voor veilige werkomgeving en PSA

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving en op grond van de Arbeidsomstandighedenwet moet de werkgever ook een beleid voeren gericht op voorkoming van psychosociale arbeidsbelasting. Onderdeel hiervan zijn onder meer onderwerpen zoals werkdruk, pesten, agressie, discriminatie en seksuele intimidatie. Je bent als werkgever dus verplicht om een beleid te hebben om werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. De Arbowet noemt dit psychosociale arbeidsbelasting of PSA. Een vertrouwenspersoon luistert als een werknemer bij hem of haar komt met een probleem op het gebied van ongewenste omgangsvormen op of omtrent het werk. Hierbij ondersteunt hij of zij de werknemer en brengt desgewenst advies uit. Een vertrouwenspersoon verzorgt dus de eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en/of advies nodig hebben. Vaak is een vertrouwenspersoon een werknemer binnen het bedrijf. Maar dit hoeft niet per se het geval te zijn: sommige bedrijven kiezen juist voor een extern vertrouwenspersoon of een combinatie van beiden.

Taken vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon verzorg zoals gesteld de eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen of die ervaring hebben. Een vertrouwenspersoon luistert en bekijkt of een oplossing in de informele sfeer kan worden gevonden. Verdere taken van een vertrouwenspersoon zijn te vinden op de website van de overheid: website vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon wordt verplicht voor veel ondernemingen

Kort samengevat geldt dat iedere werkgever met meer dan 10 werknemers na de invoering van de wet verplicht is om een interne of externe vertrouwenspersoon aan te wijzen, die als taak heeft het opvangen, begeleiden en adviseren van de werknemer en deze zo nodig doorverwijzen naar een professionele hulpverlenende instantie of hulpverlener. Daarnaast wordt de vertrouwenspersoon belast met het signaleren van knelpunten in de uitvoering van het beleid en het geven van gevraagd en ongevraagd advies hierover aan de werkgever, de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Dit advies is niet langer vrijblijvend. De werkgever moet de vertrouwenspersoon zo snel mogelijk na het gegeven advies informeren wat hij met het advies gaat doen en eventueel toelichten waarom van het advies wordt afgeweken, aldus het wetsvoorstel.

Het is zo dat de Eerste Kamer nog moet beslissen over deze wet en het ingaan daarvan is, ondanks de verwachting, nog niet definitief. Maar ook zonder de wettelijke verplichting kan het instellen van een vertrouwenspersoon helpen om ongewenste omgangsvormen tegen te gaan. Daarnaast is een werkgever zoals vermeld verplicht om te inventariseren in hoeverre het risico op psychosociale belasting bestaat én om hiertegen maatregelen in te voeren. Het invoeren van een vertrouwenspersoon is dus, ongeacht of deze wet er daadwerkelijk komt, naar onze mening sowieso belangrijk.

Een vertrouwenspersoon verplicht aanstellen is niet alleen goed voor de individuele medewerker, maar ook voor de organisatie als geheel. Een vertrouwenspersoon kan bijdragen aan een veiligere werkomgeving, het voorkomen van juridische problemen en reputatieschade, het verbeteren van de bedrijfscultuur en het imago van de organisatie, en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Ook op dit moment is een vertrouwenspersoon (nog) geen wettelijke verplichting, maar het is heel verstandig er gebruik van te maken. Niet alleen omdat het binnenkort verplicht zal gaan worden, maar ook omdat het positieve gevolgen heeft binnen de organisatie en je er juridisch gezien wel degelijk op afgerekend kunt worden als je er geen gebruik van maakt.

Vragen of juridisch advies?

Vragen? Neem vooral eens contact met ons op.

Legal8