AllesArbeidsrecht

Werkgever aansprakelijk voor schade van een vrijwilliger?

By 22 december 2017 februari 21st, 2020 No Comments

Legal8
Arbeidsrecht

Wij hebben meerdere juridische blogs geschreven over het onderwerp “werkgeversaansprakelijkheid”. Zo hebben wij geconcludeerd dat een werkgever aansprakelijk kan zijn voor schade bij een werknemer opgelopen tijdens een bedrijfsuitje of indien een werknemer bijvoorbeeld ten val komt op de werkvloer. In dergelijke kwesties gaat het er om of de werkgever zijn of haar zorgplicht heeft geschonden.

Dat een werkgever aansprakelijk gehouden kan worden voor schade opgelopen door zijn of haar werknemers, dat is doorgaans wel bekend. De vraag deed zich onlangs echter voor of een werkgever ook aansprakelijk te houden is voor schade opgelopen door een vrijwilliger (dus een niet-werknemer). Met andere – juridische – woorden: of vrijwilligerswerk onder de reikwijdte van de werkgeversaansprakelijkheid in artikel 7:658 BW valt. De Hoge Raad heeft hier onlangs een beslissing over genomen.

Wat was er aan de hand?

Een vrijwilliger voert als lid van een “klusgroep” vrijwilligerswerkzaamheden uit bij een Parochie (hier: de “werkgever”). De vrijwilliger moest onder andere verlichting plaatsen op een dak van de betreffende kerk. Tijdens deze werkzaamheden is de vrijwilliger ongelukkigerwijs van het dak gevallen en heeft daarbij behoorlijk ernstig letsel opgelopen.

Hoge Raad: werkgever aansprakelijk voor schade van een vrijwilliger?

Uiteindelijk komt deze kwestie bij de Hoge Raad terecht. Zoals wel vaker het geval is, geeft de wet niet direct het antwoord op de vraag of vrijwilligerswerk onder het bereik van artikel 7:658 BW valt. Dus de Hoge Raad “kijkt verder” dan de wet alleen en gaat onder meer de wetsgeschiedenis na. De Hoge Raad concludeert dat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat artikel 7:658 BW (lid 4) ertoe strekt bescherming te bieden aan personen die zich, wat betreft de door de werkgever in acht te nemen zorgverplichtingen, in een met een werknemer vergelijkbare positie bevinden. De vraag is dus of een vrijwilliger zich in “een met een werknemer vergelijkbare positie” bevindt. De Hoge Raad oordeelt:

Dit brengt mee dat art. 7:658 lid 4 BW zich voor toepassing leent indien de persoon die buiten dienstbetrekking werkzaamheden verricht, voor de zorg voor zijn veiligheid (mede) afhankelijk is voor wie hij die werkzaamheden verricht. Of dit het geval is, hangt af van de omstandigheden van het geval. Hierbij zijn onder meer de feitelijke verhouding tussen betrokkenen en de aard van de verrichte werkzaamheden, alsmede de mate waarin de ‘werkgever’, al dan niet door middel van hulppersonen, invloed heeft op de werkomstandigheden van degene die de werkzaamheden verricht en op de daarmee verband houdende veiligheidsrisico’s (HR 23 maart 2012, ECLI:HR:2012:BV0616, NJ 2014/414, rov. 3.6.2).

Een wellicht ietwat lastig te lezen oordeel, maar het komt erop neer dat vrijwilligerswerk niet is uitgesloten van het beschermingsbereik van artikel 7:658 BW (lid 4). Een vrijwilliger kan zich dus in een vergelijkbare positie bevinden als een werknemer en de werkgever dient dan dus dezelfde zorgplicht in acht te nemen ten aanzien van vrijwilligers als ten aanzien van werknemers.

Werkgevers opgelet!

Schakelt u als werkgever vrijwilligers in? Dan dient u zich te realiseren dat u als “werkgever” ten aanzien van vrijwilligers een zorgplicht heeft die – onder omstandigheden – even ver reikt als ten aanzien van werknemers. Of u een zorgplicht heeft hangt af van de concrete omstandigheden van het geval, waarbij in ieder geval belangrijk is of u invloed heeft op de werkomstandigheden en de daarmee verband houdende veiligheidsrisico’s.

De liefhebbers kunnen dit zeer recente arrest via de volgende link lezen:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:3142

Vragen/Juridisch advies

Heeft u nog vragen over het bovenstaande? Neem dan eens contact met een van onze juristen op. Wij zijn u graag van dienst.


Legal8 Advocaten & Bedrijfsjuristen

Info@legal8.nl

www.legal8.nl

22-12-2017